GYRO MAPPING

Gyroscopen, versnellingsmeters & soortgelijke traagheidssensoren vormen de kern van de inferentiële pijpleidingkarteringstechnologie.


Het gyroscopisch nameten van gestuurde boringen geeft een perfecte weergave van de ligging van de boring op centimeter nauwkeurig. De opgeleverde data sluit perfect aan op de wensen van onze opdrachtgever om de exacte ligging van de aangebrachte HDD-boring in kaart te brengen.


Het traditionele walk-over meetsysteem wil door toedoen van verstorende factoren (bovenleidingen, nabij gelegen kathodisch beschermende buizen, aanwezige
wapening in boven gelegen verharding of in het gebied aanwezige zwerfstromen) nog wel eens disfunctioneren.


De ligging van de mantelbuizen wordt met een gyroscopische nameting in X,Y& Z-coördinaten exact vastgelegd zodat het aanleveren van een revisietekening
binnen de gestelde toleranties kan plaats vinden.